• Call me!

产品中心

智能阀门定位器1600系列                产品选型 备注:

        输出气体流量选项中,代码Q1建议匹配气室内径40-100 mm 的执行器,代码Q2建议匹配气室内径 125-160 mm的执行器。代码Q2仅适用于单作用执行器。
              机械尺寸

               

型号功能对比


产品组合产品性能及可靠性测试
更多选型